Projektexempel

Kontinuerlig övervakning av deponier


Fasta elektroder installerade i marken längs linjer runt deponier kan ge information om eventuellt läckage av lakvatten, vilket gör att lämpliga åtgärder kan vidtas innan skador uppkommer. Mätningarna kan även visa resultatet av vidtagna åtgärder. De upprepade mätningarna kan visa var och på vilket markdjup förändringarna i markens ledningsförmåga uppkommer. Våra analysmetoder kan även särskilja vilka förändringar som är orsakade av ett sannolikt läckage även vid stora naturliga årstidsbeoende variationer. 

Avgränsning av deponiutbredning


Genom elektromagnetisk mätning med stångslingram kunde utbredningen av en äldre men begränsad deponi tydligt avgränsas i terrängen. Dessutom identifierades inga större läckage av lakvatten från deponin. Undersökningen möjliggjorde en effektiv nedsättning av observationsrör i vilka vattenprov kunde tas. Projektet gjordes i samarbete med Ramböll AB. 

Markradarundersökning för bestämning av bergytans nivå under jordlager


I en annars topografiskt flack terräng kunde bergytans nivå bestämmas genom markradarmätning (GPR). De sandiga och siltiga jordlagren var upp till 6 m djupa. Grundvattenmagasinet i jordlagren kunde bestämmas och en undermarksdamm (subsurface dam) kunde konstrueras för att förhindra naturlig dränering och därigenom öka vattenmagasinet under sommaren.

Arkeologiska undersökningar


Geofysiska undersökningar, t ex med markradar (GPR), gradiometermätningar samt EM-mätningr med stångslingram ger utmärkta möjligheter att kartlägga strukturer och föremål utan att dessa grävs sönder. Arkeologiska utgrävningar kan då koncentreras till de mest intressanta områdena. Med fördel används flera olika metoder, vilket sammantaget ger bättre tolkningsförutsättningar. 

Undersökningar av lineament och sprickstrukturer


Geofysiska undersökningar med EM-VLF kan ge goda förutsättningar att kartlägga utbredningen av strukturer, till exempel, vattenförande sprickor i berg. Sådana mätningar kan vara av stor betydelse för vattenförsörjning och för analys av föroreningsspridning. Vi har utvecklat egna tolkningsprogram för VLF-mätningar och genomför ofta sådana mätningar i samband med grundvattenprospektering i områden med kristallint berg.