Verksamhet

Våra tjänster

►  Övervakning av mark- och grundvattenföroreningar

►  Grundvattennivåkontroll

►  Övervakning av saltvatteninträngning

►  Kartläggning av geologiska lagerföljder och sprickbildningar

►  Detektering av miljöfarliga lämningar

►  Arkeologisk prospektering

Vi utför kartläggning och undersökningar av mark och vatten för olika ändamål. Vi använder även avancerad geofysisk metodik som är oförstörande och ekonomisk. Våra utvärderingsmetoder är lämpliga såväl för enskilda undersökningar som för kontinuerlig övervakning. Vi använder bland annat fasta elektrodsystem för geoelektrisk övervakning. Våra analysmetoder särskiljer förändringar och miljöpåverkan som avviker från naturliga klimatiska variationer.

Geofysiska undersökningar

Vi utför geofysiska undersökningar med en rad olika geofysiska instrument, bland annat GPR (markradar), CVES (geoelektriska resistivitetsmätningar), EM slingrammätningar, VLF (Very Low Frequency) samt magnetiska mätningar och gradiometermätningar. Vi har också utvecklat programvaror för tolkning av mätdata. 

GPR (markradar)

Vi använder GPR (markradar) för en mängd olika studier, till exempel för geologiska undersökningar, lednings- och föremålsdetektering och arkeologiska undersökningar

DC Resistivitetsmätningar

Elektriska resistivitetsmätningar (CVES) används vid bland annat miljöundersökningar, vattenprospektering och övervakningsprogram

EM slingram

Elektromagnetiska mätningar med bland annat stångslingram används vid geologiska undersökningar, analys av föroreningsspridning och andra miljöundersökningar

VLF

VLF-undersökningar används ofta vid grundvattenundersökningar och grundvattenprospektering

Grundvattenstudier

Vi utför grundvattennivåmätningar för övervakning till exempel vid byggande under mark. Vi har utvecklat programvaror för analyser där vi särskiljer mänsklig grundvattenpåverkan från naturliga variationer. Genom sådana metoder går det att aktivt följa grundvattennivåutvecklingen och agera, till exempel genom återinfiltration, innan skador på omgivande natur och infrastruktur hinner uppkomma.


Likartad utvärderingsmetodik har utvecklats för att kunna användas även för kontinuerlig övervakning av föroreningsspridning, till exempel vid fasta mätlinjer med geofysiska metoder

Mark- och vatten

Vi genomför geologiska och hydrogeologiska studier samt tektoniska mätningar och analyser. Vi kombinerar ofta de geologiska och hydrogeologiska undersökningarna med geofysiska mätningar. Vi har även egenutvecklade programvaror för analys och presentation av tektoniska data.